Nova Launcher Prime APK 6.1.11

by
Phiên bản: 6.1.11 (Phiên bản cũ)

Phiên bản: 6.1.11

Package: com.teslacoilsw.launcher

Trong khoảng: Nova Launcher Prime cho di động Android Apk

Kích thước tập tin: 11.7 MB

tôi: Android 5.0 – 5.1.1 (mức API 21)

tải lên: January 2020

Tất cả phiên bản

Phiên bản: 6.2.2

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 11.8 MB

Lượt xem: 3930

Phiên bản: 6.2.1

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 11.9 MB

Lượt xem: 3930

Phiên bản: 6.2.0

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 11.9 MB

Lượt xem: 3930

Phiên bản: 6.1.11

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 11.7 MB

Lượt xem: 3930

Phiên bản: 6.1.10

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 10.0 MB

Lượt xem: 3930

Phiên bản: 6.1.7

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 10.5 MB

Lượt xem: 3930

Phiên bản: 6.1.5

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 10.3 MB

Lượt xem: 3930

Phiên bản: 6.1.3

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 10.2 MB

Lượt xem: 3930

Phiên bản: 6.0-beta3

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 9.3 MB

Lượt xem: 3930

Phiên bản: 5.5.4

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 8.5 MB

Lượt xem: 3930

Phiên bản: 5.5.3

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 8.4 MB

Lượt xem: 3930

Phiên bản: 5.5.1

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 8.4 MB

Lượt xem: 3930

Phiên bản: 5.5-beta5

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 8.3 MB

Lượt xem: 3930

Phiên bản: 5.4.1

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 3.8 MB

Lượt xem: 3930

Phiên bản: 5.4-beta2

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 8.0 MB

Lượt xem: 3930

Phiên bản: 5.0.1

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 7.1 MB

Lượt xem: 3930

Phiên bản: 5.0

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 7.1 MB

Lượt xem: 3930

Phiên bản: 4.3.1

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 6.2 MB

Lượt xem: 3930

apks tương tự

1 biến thể

Phiên bản: 3.0.257.33841

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 26.8 MB

Lượt xem: 106

25 phiếu

21 biến thể

Phiên bản: 3.21

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 51.7 MB

Lượt xem: 270

25 phiếu

3 biến thể

Phiên bản: 8.1.0-4429924

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 2.2 MB

Lượt xem: 266

25 phiếu

Phiên bản: 4.5.1

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 15.6 MB

Lượt xem: 284

25 phiếu

Phiên bản: 1.0

tải lên: January 2020

Kích thước tập tin: 11.5 MB

Lượt xem: 207

26 phiếu